Zapowiedzi

Karpaty - Góry Kultury

6-8 lipca 2018 – Skansen w Sanoku

Konkurs Fotograficzny

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POD NAZWĄ „Podkarpackie ulubione – cztery pory roku”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Podkarpackie ulubione – cztery pory roku” (dalej zwanego Konkursem) jest Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Rzeszowie (dalej zwana Organizatorem). 1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.podkarpackie.travel 1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest autorem zdjęć zgłaszanych przez nią do Konkursu. 1.5. Tematyka konkursu dotyczy regionu podkarpackiego w czterech porach roku.

2. TERMINY OBOWIĄZYWANIA KONKURSU: 2.1. Konkurs fotograficzny składa się z następujących edycji: a) I etap – jesień od 1.09.2017 r. do 30.11.2017 r. – przesyłanie prac fotograficznych, do 15.12.2017 r. – wyłonienie przez Kapitułę najlepszych prac spośród zgłoszonych do konkursu edycji jesiennej, b) II etap – zima od 18.12.2017 r. do 28.02.2018 r. – przesyłanie prac fotograficznych, do16.03.2018 r. wyłonienie przez Kapitułę najlepszych prac spośród zgłoszonych do konkursu edycji zimowej, c) III etap – wiosna 21.03.2018 r. do 8.06.2018 r. przesyłanie prac fotograficznych, do 20.06.2018 r. wyłonienie przez Kapitułę najlepszych prac spośród zgłoszonych do konkursu edycji wiosennej, d) IV etap – lato 25.06.2018 r. do 31.08.2018 r. przesyłanie prac fotograficznych, do 20.09.2018 r. wyłonienie przez Kapitułę najlepszych prac spośród zgłoszonych do konkursu edycji letniej

3. ZASADY ZGŁASZANIA ZDJĘĆ DO KONKURSU: 3.1. Do konkursu może być zgłoszone od jednego do czterech zdjęć od jednego Uczestnika konkursu, które przedstawiać będą jedną z atrakcji turystycznych województwa podkarpackiego podczas pory roku związanej z wybranym etapem. Przesyłanie zdjęć do konkursu odbywa się za pośrednictwem: a) adresu e-mail: konkurs@podkarpackie.travel b) poczty tradycyjnej na adres: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 35-068 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 2, na nośniku danych (płyta CD, pendrive) 3.2. Wymogi dotyczące zdjęć: a) przesłane zdjęcia powinny charakteryzować się następującymi parametrami: format jpg, rozmiar od 1MB do 10MB, b) każde zdjęcie powinno zostać podpisane w następujący sposób: nazwa atrakcji turystycznej, którą przedstawia fotografia, miejsce i data wykonania, imię i nazwisko autora, pora roku. c) Obróbka zdjęć przesłanych do Konkursu może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu. Wszelkie inne zmiany, opracowania, fotomontaż są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające niniejszych wymogów nie zostanie dopuszczone do Konkursu. d) do zdjęć należy dołączyć własnoręcznie podpisaną Kartę Zgłoszenia z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do przesłanych prac, zawierającą zgodę na ich wykorzystywanie do celów związanych z promocją polskiej turystyki, które należy przesłać pocztą na adres Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 35-068 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 2, e) w przypadku zdjęć przesłanych na adres e-mail skan w/w Karty Zgłoszenia należy dołączyć do wiadomości, f) Wzór Karty Zgłoszenia dostępny jest na stronie: http://www.podkarpackie.travel, g) prace nie spełniające zasad niniejszego Regulaminu nie będą brane pod uwagę przez jury konkursu.
3.3. Każde zdjęcie konkursowe po zweryfikowaniu wymogów formalnych opisanych pkt. 3.2 niniejszego Regulaminu otrzyma numer zgłoszeniowy. 3.4. W sytuacji, jeżeli do Konkursu zostanie zgłoszonych więcej zdjęć jednego autora niż dopuszcza się w pkt. 3.1 Regulaminu, Organizator nie dopuści takiego zgłoszenia do Konkursu jako niezgodnego z Regulaminem, chyba że, po konsultacji z Uczestnikiem – autorem zdjęć, wybierze spośród zgłoszonych zdjęć zdjęcia, w ilości zgodnej z pkt. 3.1 Regulaminu, które wezmą udział w Konkursie. Organizator nie jest zobowiązany do przystąpienia do konsultacji z Uczestnikiem – autorem zdjęć.

4. ZASADY OCENY ZDJĘĆ 4.1. Laureatów konkursu fotograficznego wyłoni powołana Kapituła. 4.2. Kapituła konkursu zostanie powołana przez Organizatora. 4.3. Spośród wszystkich prac nadesłanych Kapituła wybierze najlepsze prace konkursowe. 4.4. Decyzje Kapituły są ostateczne. 4.5. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody. 4.6. Ponadto wybrane zdjęcia będą publikowane na stronach internetowych Organizatorów oraz w wydawnictwach Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 4.7. Lista zwycięzców konkursu fotograficznego zostanie ogłoszona w mediach oraz na stronach internetowych Organizatora 4.8. W przypadku wykrycia nieetycznych praktyk Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu uczestnika bez podawania przyczyn. 4.9. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do spełnienia warunków dotyczących zgłoszenia do Konkursu opisanych w pkt.3 niniejszego Regulaminu. 4.10. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres mailowy, będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w ograniczonym zakresie do dalszych działań promocyjnych, marketingowych, związanych z charakterem działalności Organizatora (w celu np. przypisania autora do fotografii). Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do swoich danych osobowych i ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Podanie danych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestniczenia w Konkursie i otrzymania nagrody. 4.11. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu oraz udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach celów statutowych PROT, przechowywania i eksponowania w zasobach PROT. 4.12. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom. 4.13. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac przesyłanych pocztą (prace uszkodzone nie będą brały udziału w konkursie).

Małe Wielkie Historie

Trwa ogólnoświatowa społeczna zbiórka pamiątek historycznych „Małe Wielkie Historie” zainaugurowana w 2016 roku. Do tej pory udało się pozyskać blisko 5500 obiektów dla Muzeum Historii Polski do Wśród eksponatów znalazły się przedmioty otrzymane przez darczyńców z kraju, jak i zagranicy – Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji czy Niemiec.

Celem zbiórki jest pozyskanie nowych muzealiów do Muzeum Historii Polski. Czekamy na najrozmaitsze obiekty o wartościach historycznych, także związane z osobistymi losami darczyńców i ich rodzin. Szczególne znaczenie mają dla nas przedmioty związane z polską drogą do Niepodległości – zarówno tej w 1918 roku, jak i w roku 1989. Zainteresowani jesteśmy również przedmiotami codziennego użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnikami, prasą – a także elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zabytkowymi urządzeniami, meblami oraz wyrobami rzemieślniczymi i artystycznymi świadczącymi o historii polskiej kultury, przemianach społecznych i gospodarczych.

W inwentarzu muzealnym zarejestrowanych jest już blisko 22 tysiące muzealiów, a dzięki akcji „Małe wielkie historie” do Muzeum trafiło do tej pory łącznie prawie 5500 obiektów. Kolekcja MHP wzbogaciła się ponadto o ponad 180 cyfrowych kopii dokumentów, fotografii i nagrań audio. Dużą część darowizn stanowię książki, prasa oraz różnego rodzaju archiwalia i dokumenty: rękopisy, pisma urzędowe, dyplomy, legitymacje, broszury czy bilety. Wśród otrzymanych pamiątek znalazły się między innymi XIX-wieczna szafka pod lustro ze skrytką, w której przechowywano dokumenty Państwa Podziemnego w trakcie II wojny światowej, XVII-wieczny list króla Jana Kazimierza do chorążego inowrocławskiego Świętosława Wilgostowskiego z 1660 r., średniowieczne krzyżyki z XI-XIV w., cylinder z 1900 r. wraz z oryginalnym drewnianym opakowaniem, albumy ze zdjęciami rodzinnymi oraz zbiory fotografii dokumentujące różne wydarzenia polityczne w Polsce w latach 80., matryca i rama do sitodruku z tekstem przysięgi Solidarności Walczącej i krótką historią organizacji, a także kamienne tablice z kaplicy Domu Polskiego w Wiedniu związane z walką o niepodległość, powstałe w latach 1914-1920.

Muzeum weszło również w posiadanie zbioru kilkuset obiektów związanych z kilkoma rodzinami arystokracji polskiej XIX i XX w., przede wszystkim z Lubomirskimi, kolekcji zabawek, ubranek dla dzieci i drobnych przedmiotów z okresu II RP oraz zbiór materiałów (maszynopis i rękopisy) dotyczących działań wojennych na Północnym Mazowszu w sierpniu 1920 r. autorstwa rotmistrza Włodzimierza Kwapiszewskiego.

Otrzymane pamiątki wejdą w skład tworzącej się kolekcji Muzeum Historii Polski. Część ofiarowanych przedmiotów trafi na wystawę stałą Muzeum, a wszystkie inne dary zostaną należycie zabezpieczone z myślą o badaczach przeszłości i przyszłych wystawach czasowych.

Osoby zainteresowane przekazaniem do Muzeum pamiątek mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie, bądź mailowo. Każda taka propozycja zostanie rozpatrzona przez pracowników Muzeum.

W uzasadnionych przypadkach upoważniony pracownik Muzeum osobiście pojawi się u darczyńcy w celu odebrania ofiarowanego przedmiotu.

Regulamin zbiórki „Małe Wielkie Historie” dostępny jest na stronie Muzeum Historii Polski – www.muzhp.pl.